Vlastnictví lesů a odborná správa

Hospodaření v lesích zajišťují v největší míře Lesy České republiky, s.p.

Les-leto 001.jpg

V letech 2014-15 nedošlo k významným změnám ve vlastnické struktuře lesních pozemků. Hospodaření v lesích zajišťují v největší míře Lesy České republiky, s.p., Hradec Králové, které v rámci města Brna spravují prostřednictvím svých dvou lesních správ Náměšť nad Oslavou a Černá Hora přibližně 3.180 ha lesa.  Dále Školní lesní podnik Masarykův les Křtiny, jako účelové zařízení Mendelovy univerzity v Brně, který obhospodařuje 1.063 ha lesních porostů a Lesy města Brna, a.s., hospodařící na majetku statutárního města Brna, spravují na území města bezmála 910 ha lesa. Lesnickou činnost provozují i další, menší subjekty, kterými jsou lesy Belcredi v Líšni (202 ha), lesy LHC Jehnice (115 ha), singulární lesy St. Lískovec (83 ha) a  singulární lesy Rozdrojovice (53 ha). Kromě toho 760 ha lesa patří 1400 drobných vlastníků s výměrou majetku do 50 ha, v řádu několika desítek arů až desítek hektarů, kteří les obhospodařují v součinnosti se svými odbornými lesními hospodáři; z toho majetků s rozlohou od 3 do 50 ha je 43 a rozprostírají se na 305 ha.

V členění dle převažujících funkcí - kategorií  a subkategorií - jsou lesní porosty na území města Brna rozděleny takto (dle evidence OVLHZ MMB, únor 2016):

kategorie

subkategorie

plocha (ha)

 les hospodářský

2 772,39

 les ochranný

 mimořádně nepříznivá stanoviště

149,09

les zvláštního určení

 pásma ochrany vodních zdrojů I. stupně

0,29

 1. zóny CHKO, přír. rezervace, přírodní památky

161,13

 příměstské a rekreační lesy

1 509,44

 lesy sloužící lesnickému výzkumu a výuce

1 062,73

 lesy se zvýšenou funkcí ochrannou

40,87

 uznané obory a samostatné bažantnice

657,57

 jiný veřejný zájem

12,64

 celkem les zvláštního určení

3 444,67

 úhrnem

 

6 366,15 

V otázce vrácení církevního majetku, tj. majetku jehož původními vlastníky byly církve, náboženské řády a kongregace, došlo v roce 2015 v oblasti „Pekárna“ na rozhraní městských částí Brno - Bystrc a Žebětín a jedná se přibližně o 60 ha lesa.

Kategorie

Tagy