Hospodaření v lesích

Předpoklady trvale udržitelného rozvoje v hospodaření v lesích

prales 2.JPG

Předpoklady trvale udržitelného rozvoje v hospodaření v lesích jsou zajišťovány nástroji hospodářské úpravy lesů, to je lesními hospodářskými plány (LHP) a lesními hospodářskými osnovami (LHO). Povinnost hospodařit podle LHP spojená s povinností si LHP na vlastní náklady pořídit, se vztahuje na všechny lesní majetky o výměře nad 50 ha. Mohou si je pořídit a hospodařit podle nich i majitelé menších lesních majetků. LHO se zpracovávají pro všechny lesy s výměrou menší než 50 ha a náklady spojené s jejich zpracováním hradí stát.
Pro vlastníka, který vlastní více než 3 ha lesa a vlastnický separát LHO u příslušného orgánu státní správy lesů (Magistrát města Brna, Odbor VLHZ) protokolárně převezme se některé údaje stávají závaznými ukazateli.

Zákon určuje, že hospodaření v lesích je vlastník povinen zajišťovat prostřednictvím odborného lesního hospodáře, který je držitelem příslušné licence.

Přehled odborných lesních hospodářů působících na území města Brna a dosud nevyzvednuté vlastnické separáty LHO jsou vlastníkům lesů k dispozici na Magistrátu města Brna, Odboru VLHZ, Kounicova 67, Brno.

Kategorie