Legislativa na úseku lesního hospodářství

Ochranu lesů a hospodaření v nich v České republice upravuje zákon č. 289/1995 Sb.

174_7467.JPG

Základním právním předpisem, který upravuje ochranu lesů a hospodaření v nich v České republice zůstává nadále zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), který nabyl účinnosti dne 1. ledna 1996.

Zákon vychází z potřeby zachování lesa, péče o les a jeho obnovy jako národního bohatství tvořícího nenahraditelnou složku životního prostředí.

Podrobnosti k některým ustanovením lesního zákona stanoví prováděcí přepisy - vyhlášky vydané ministerstvem zemědělství, z nichž pro vlastníky lesů a veřejnost jsou důležité dvě,
a to vyhláška o postupu při ochraně pozemků určených k plnění funkcí lesa a vyhláška
o náležitostech žádosti o odnětí pozemků určených k plnění funkcí lesa.

Kategorie

Tagy