Finanční závazky státu vyplývající z lesního zákona

Finanční prostředky na lesnické výkony jsou poskytovány ze zákona

P1070238.JPG

Stát poskytuje v souladu s lesním zákonem oprávněným osobám finanční prostředky na některé lesnické výkony, souhrnně nazývané jako nároky ze zákona. Protože možnosti státního rozpočtu jsou omezené, v plné výši jsou uspokojovány požadavky na částečnou úhradu zvýšených nákladů na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin, na činnost odborného lesního hospodáře a na zpracování lesních hospodářských osnov. Opatření související s melioracemi a hrazením bystřin prováděná, ve veřejném zájmu, jsou uspokojována pouze do výše disponibilních finančních prostředků podle pořadí uplatněných nároků.

Prostřednictvím ministerstva zemědělství poskytuje stát vlastníkům lesů i další finanční příspěvky, zejména na:

  • obnovu lesů poškozených imisemi, - obnovu, zajištění a výchovu porostů, - sdružování vlastníků lesů malých výměr, - ekologické a k přírodě šetrné technologie, zajištění mimoprodukčních funkcí lesa, - hrazení bystřin,  - podporu ohrožených druhů zvěře,
  • vyhotovení lesních hospodářských plánů v digitální formě.

Závěrem lze konstatovat, že poměrně vysoká lesnatost na území města s převahou listnatých porostů má pozitivní význam a vliv na kvalitu životního prostředí a les se v této souvislosti stále více stává předmětem zájmu obyvatel města, a to jak v jeho pasivním využívání, tak i v jeho aktivní ochraně.

Kategorie

Tagy