Základní lesnické pojmy

Podle zákona o lesích se rozumí

jarní les 3.JPG

Podle zákona o lesích se rozumí:

 • lesem lesní porosty s jejich prostředím a pozemky určené k plnění funkcí lesa,
 • funkcemi lesa přínosy podmíněné existencí lesa, které se člení na produkční a mimoprodukční,
 • lesními porosty stromy a keře lesních dřevin, které v daných podmínkách plní funkce lesa,
 • hospodařením v lese obnova, ochrana, výchova a těžba lesních porostů a ostatní činnosti zabezpečující plnění funkcí lesa,
 • ochranou lesa činnosti směřující k omezení vlivu škodlivých činitelů, ochranná opatření proti škodlivým činitelům a zmírňování následků jejich působení,
 • škodlivými činiteli škodlivé organismy, nepříznivé povětrnostní vlivy, imise a fyzikální nebo chemické faktory, způsobující poškození lesa,
 • škodlivými organismy původci chorob lesních porostů a rostlinní nebo živočišní škůdci lesních porostů,
 • obnovou lesa soubor opatření vedoucích ke vzniku následného lesního porostu,
 • zalesněním založení lesního porostu,
 • zajištěním lesního porostu dosažení takového stavu lesního porostu, který po zalesnění dále nevyžaduje intenzivní ochranu a počet jedinců a jejich rozmístění po zalesněné ploše a druhová skladba lesních dřevin dává předpoklady pro vznik stanovištně vhodného lesního porostu,
 • výchovou lesa opatření ovlivňující druhovou a prostorovou skladbu, růst, vývoj, zdravotní stav, odolnost a kvalitu lesního porostu s cílem zabezpečit plnění funkcí lesa; výchovou není těžba mýtní,
 • těžbou předmýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem výchovy porostu,
 • těžbou mýtní úmyslnou těžba prováděná za účelem obnovy porostu nebo výběr jednotlivých stromů v porostu určeném k obnově,
 • těžbou nahodilou těžba prováděná za účelem zpracování stromů suchých, vyvrácených, nemocných nebo poškozených,
 • těžbou mimořádnou těžba podmíněná povolením nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů,
 • přírodními lesními oblastmi souvislá území s obdobnými růstovými podmínkami pro les,
 • hospodářskými soubory jednotky diferenciace hospodaření v lesích stanovené v rámci přírodních lesních oblastí a charakterizované funkčním zaměřením, přírodními podmínkami a stavem lesních porostů,
 • porostem základní jednotka prostorového rozdělení lesa identifikovatelná v terénu a zobrazená na lesnické mapě.

 

foto: Lesy města Brna, a.s.

 

Kategorie

Tagy