Škody zvěří na „nehonebních“ pozemcích – informace pro občany

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na zemědělských pozemcích a plodinách.

sele.JPG

Nehonebními pozemky se (dle zákona o myslivosti) rozumí pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na zemědělských pozemcích a plodinách.

černou zvěří poškozený trvalý travní porost v areálu jednoho brněnského domova pro seniory
(černou zvěří poškozený trvalý travní porost v areálu jednoho brněnského domova pro seniory)

K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby si samotní vlastníci nebo uživatelé pozemků učinili přiměřená opatření, a to například vybudováním dostatečného oplocení, instalací pachových ohradníků a podobně. Současně upozorňujeme, že škody zvěří na nehonebních pozemcích se nehradí.   

V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na uživatele přilehlé honitby, myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o nehonební pozemky. Tuto informaci podají i pracovníci Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno (dále je „Odbor VLHZ MMB“), viz. kontakty níže.

Vice též informace na stránkách: omezení využití území v GISmB

Členové mysliveckého sdružení se po dohodě s poškozenými mohou v honitbě zaměřit na území navazující na poškozované nehonební pozemky a provádět v dané oblasti zvýšený odlov zvěře.   

Jestliže se jedná o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Odbor VLHZ MMB, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti. Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemní koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek.

Žádost lze podat na podatelně Odboru VLHZ MMB. Informace na telefonním čísle: 542174018, e-mail: pohl.tomas@brno.cz.

Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství