Škody černou zvěří na nehonebních pozemcích – informace pro občany

V poslední době opět dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na zemědělských pozemcích a plodinách.

sele.JPG

Nehonebními pozemky se (dle zákona o myslivosti) rozumí pozemky uvnitř hranice současně zastavěného území obce, jako náměstí, návsi, tržiště, ulice, nádvoří, cesty, hřiště a parky, dále pozemky zastavěné, sady, zahrady a školky řádně ohrazené, dálnice, silnice, letiště se zpevněnými plochami, hřbitovy a dále pozemky, které byly za nehonební prohlášeny rozhodnutím orgánu státní správy myslivosti.

V poslední době dochází ke zvýšenému výskytu černé zvěře a tím i k nárůstu škod, které tato zvěř působí na zemědělských pozemcích a plodinách.

černou zvěří poškozený trvalý travní porost v areálu jednoho brněnského domova pro seniory
(černou zvěří poškozený trvalý travní porost v areálu jednoho brněnského domova pro seniory)

K zabránění vzniku těchto škod je především nutné, aby si samotní vlastníci nebo uživatelé pozemků učinili přiměřená opatření, a to například vybudováním dostatečného oplocení, instalací pachových ohradníků a podobně. Současně upozorňujeme, že škody zvěří na nehonebních pozemcích se nehradí.   

V případě zjištění výskytu zvýšeného počtu černé zvěře doporučujeme obrátit se nejdříve na uživatele přilehlé honitby, myslivecké sdružení, které v dané lokalitě působí a zjistit, zda se jedná o nehonební pozemky. Tuto informaci podají i pracovníci Magistrátu města Brna, Odboru vodního a lesního hospodářství a zemědělství, Oddělení státní správy lesů, myslivosti a rybářství, Kounicova 67, 601 67 Brno (dále je „Odbor VLHZ MMB“), viz. kontakty níže.

O území vice též informace na stránkách: omezení využití území v GISmB se znázorněním hranic honiteb.

Členové mysliveckého sdružení se po dohodě s poškozenými mohou v honitbě zaměřit na území navazující na poškozované nehonební pozemky a provádět v dané oblasti zvýšený odlov zvěře.   

Jestliže se jedná o nehonební pozemky, musí se vlastník nebo nájemce nehonebního pozemku obrátit na Odbor VLHZ MMB, jako věcně a místně příslušný orgán státní správy myslivosti. Rozhodnutím o povolení lovu zvěře na nehonebních pozemcích na území města Brna lze povolit lov zvěře přímo na předmětném nehonebním pozemku, např. zaplocené zahradě. Tento lov se povoluje za přesně stanovených podmínek a pouze tam, kde konfigurace terénu umožňuje bezpečnou střelbu z lovecké zbraně. V povolení se zejména určí denní doba lovu, zásady vzájemní koordinace postupu osob nebo omezení vstupu na nehonební pozemek. Nutný je souhlas vlastníka se vstupem na předmětný pozemek.

Žádost lze podat na podatelně Odboru VLHZ MMB. Informace na telefonním čísle: 542174018, e-mail: pohl.tomas@brno.cz.

Magistrát města Brna

Odbor vodního a lesního hospodářství a zemědělství