NÁKUP LESNÍCH POZEMKŮ

Lesy České republiky vykupují lesní pozemky

IMG_6399.jpg

Pro všechny vlastníky lesa, kterým záleží na stavu porostů, jež zdědili, získali v restitucích nebo o které se třeba jen nemohou starat, je určena nabídka Lesů ČR. Podnik má zájem o nákup lesních pozemků. Nabídněte je.

V roce 2013 spravovaly Lesy České republiky celkem 1,3 miliony hektarů státních lesů. V posledních čtyřech letech vydaly v rámci církevních restitucí 122 tisíc hektarů. Podnik chce tedy oslovit všechny majitele lesů v zemi, odkoupit od nich vhodné porosty a postupně tak opět navýšit výměru státních lesů. Cílem tohoto dlouhodobého procesu je sjednocení a zlepšení stavu lesů v zemi, zachování jejich půdoochranných, vodohospodářských a rekreačních funkcí a zvýšení ekologické stability krajiny. Ideální lesy, které chce podnik odkoupit, mají výměru přesahující tři souvislé hektary nebo přímo navazují na státní lesy. Zájem je také o mladší porosty, a to v případě, kdy takové pozemky splní arondační kritéria. Jejich odkoupením se významně sjednotí majetkové držby, ucelí se hranice a scelí státní lesní pozemky.

Lesy ČR jsou garantem efektivního a vůči životnímu prostředí šetrného hospodaření v lesích bez snahy o krátkodobou návratnost vložených investic. Hospodaří tak, aby zajistily do budoucna zdravé lesní porosty s fungujícím ekosystémem.

Vlastníci lesních pozemků se mohou se svou nabídkou obrátit na místní lesní správy nebo mohou rovnou využít e-mail: lesycr@lesycr.cz

Zdroj: www.lesycr.cz

foto: Jiří Březina